završena sjednica vlade fbih

Konačno deblokiran Filmski centar Sarajevo, za v.d. direktora imenovan Jasmin Duraković

Hronika07.07.17, 13:08h

Konačno deblokiran Filmski centar Sarajevo,  za v.d. direktora imenovan Jasmin Duraković
Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. za imenovanje Jasmina Durakovića na poziciju vršioca dužnosti generalnog direktora ovog javnog poduzeća, na vremenski period do šest mjesec

 

 

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sistemu automata za igre na sreću, kojom su precizno utvrđene vrste i performanse ovih automata koji se instaliraju u igri - sistem automata na sreću, koju u skladu sa zakonom priređuje Lutrija Bosne i Hercegovine.

 

Nadzorni odbor Lutrije BiH predložio je instaliranje u sistem nove vrste automata FV – 310, FV – 311 i FA - 834 VIP Lounge.

 

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA

 

Vlada FBiH danas nije prihvatila inicijativu predsjedavajućeg Gradskog vijeća Tuzle da Zakon o radu bude izmijenjen tako da se u ugostiteljstvu, u vrijeme turističke sezone, omogući obavljanje privremenih ili povremenih poslova i da te poslove, uz druge osobe, mogu obavljati i studenti.

 

Stav Vlade je da su institut obavljanja privremenih i povremenih poslova i mogućnost zaključivanja ugovora za obavljanje ove vrste poslova, već predviđeni Zakonom o radu koji je u primjeni.

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, također, smatra da nije potrebno autentično tumačenje odredbi člana 22. stav 4. i člana 23. stav 1. tačka g Zakona o radu, koje je tražio Arnel Muminović iz Srebrenika.

 

Naime, članom 22. stav 4. Zakona o radu je propisano da ako radnik izričito ili prešutno obnovi ugovor o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem, odnosno izričito ili prešutno zaključi sa istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na određeno vrijeme na period duži od tri godine bez prekida, takav ugovor smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.

 

Vrijeme trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme, sklopljenog prije stupanja na snagu Zakona o radu, bit će uračunato u ukupno trajanje radnog odnosa, u smislu njegovog prerastanja u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, pod uvjetom da prije stupanja na snagu novog zakona nije bilo prekida ugovora o radu sa istim poslodavcem dužih od 15 dana.

 

SAGLASNOST NA PLAN POSLOVANJA BOSANSKOHERCEGOVAČKE ŽELJEZNIČKE JAVNE KORPORACIJE ZA 2017. GODINU

 

Federalna vlada dala je saglasnost na Plan poslovanja Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije za 2017. godinu.

 

Ova javna korporacija je zadužena da prilikom pripreme prijedloga Osnova plana poslovanja za 2018. godinu uvrsti primjedbe Vlade Federacije BiH, uz obavezne konsultacije s Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija.

 

PRIHVAĆENA INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA PRESTANKU RADA FONDA ZA POMOĆ NASTRADALIM OD PRIRODNE NESREĆE

 

Federalna vlada prihvatila je informaciju o aktivnostima koje je neophodno poduzeti s ciljem prestanka rada Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Federalno ministarstvo pravde je zaduženo da pripremi dopune Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave kako bi bile stvorene pretpostavke da Federalna uprava civilne zaštite preuzme djelatnost Fonda.

 

Kako Fond već duže vrijeme nema nikakvih aktivnosti prestala je potreba za njegovim daljim radom i propisanom djelatnosti.

 

INFORMACIJA O NERIJEŠENIM ZAHTJEVIMA PO MODELU RURALNOG RAZVOJA

 

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o neriješenim zahtjevima po modelu ruralnog razvoja-kapitalna ulaganja i investicije iz 2012. godine. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je formiralo Komisiju za ruralni razvoj, koja je izvršila primopredaju dokumentacije i predmeta i obradila preostalih 420 nerealizovanih zahtjeva po osnovu Javnog poziva.

 

U izvještaju Komisije je konstatovano da je od ukupno 424 zahtjeva, 418 blagovremenih, a šest neblagovremenih. Navedeno je  da su od blagovremenih 54 potpuna, 171 nepotpuni i 193 sporna zahtjeva.

 

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da imenuje novu Komisiju za ruralni razvoj koja će, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku i Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, donijeti pojedinačne upravne akte kojim će biti odbijeni neblagovremeni i neosnovani zahtjevi klijenata i po potrebi dopuni nepotpune zahtjeve, te odluči o njima.

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da, nakon što riješi zahtjeve ovih klijenata, uputi zahtjev za inspekcijski nadzor Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, nakon toga izvrši obračun novčane podrške za osnovane zahtjeve, te informiše Vladu FBiH o iznosu sredstava koje je potrebno izdvojiti iz Budžeta FBiH kako bi bile odobrene novčane podrške u predmetima koji su potpuni i osnovani.

 

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

 

Federalna vlada prihvatila je Izvještaj o poslovanju privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša za 2016. godinu. Nadzorni odbor i Uprava „Agrokomerca“ d.d. su zaduženi da u skladu sa zakonom, elaboratom opravdanosti finansijske konsolidacije i srednjoročnim planom razvoja privrednog društva „Agrokomerc“, provedu postupak i odabir strateškog partnera koji bi pomogao revitalizaciji društva i pokretanju proizvodnje u proizvodno-prerađivačkim kapacitetima.

 

Usvojen je Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu štete za 2016. godinu. Ova komisija, Federalna uprava civilne zaštite i Federalno ministarstvo finansija su obavezani da prate korištenje i utrošak sredstava dodijeljenih na ime jednokratne novčane pomoći općinama za saniranje dijela šteta nastalih u prethodnom periodu, i o tome izvijeste Federalni štab civilne zaštite i Vladu FBiH.

 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine informisala je Federalnu vladu da je Federalno pravobranilaštvo dostavilo obavijest da je Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Sarajevu odbio njihov zahtjev za uknjižbu nekretnina, površine 8.508 m² i dvorišta površine 304 m² bivše kasarne „Safet Hadžić“ (raniji naziv kasarna „Jajce“) u korist FBiH sa 1/1 dijela. Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH je zadužen da se obrati Vijeću ministara BiH sa zahtjevom za davanjem saglasnosti za upis prava vlasništva na ovoj neperspektivnoj vojnoj lokaciji.

 

Prihvaćena je Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2017. godine. Sva federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije i druge federalne institucije su obavezane da eventualne primjedbe i dopune dostave Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.

 

KADROVSKE ODLUKE

 

Vlada FBiH je donijela Odluku o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Zakonom o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja propisano je da Upravni odbor, koji se sastoji od jedanaest članova, imenuje Vlada FBiH na prijedlog vlada kantona (deset članova) i Udruženja penzionera u FBiH (jedan član). Vlada FBiH pozvala je vlade kantona i udruženja penzionera u Federaciji BiH da pokrenu i provedu postupak nominiranja i predlaganja kandidata za imenovanje Upravnog odbora Federalnog zavoda za PIO. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da u koordinaciji s nosiocima aktivnosti objedini dostavljene prijedloge kandidata i dostavi Vladi Federacije BiH radi konačnog imenovanja.

 

Danas je donesena Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe, utvrđen tekst konkursa i imenovana Komisija za izbor u sastavu Mirjana Vučić (predsjednik), Jasmin Gačević, Alen Taletović, Širaza Brka i Magdalena Baotić (članovi).

 

Filmski centar Sarajevo blokiran više od godinu dana...

Filmski centar Sarajevo već više od godinu dana nalazi se u svojevrnoj blokadi zbog neimenovanja novog rukovodstva, do čega je došlo usljed određenih političlih razmimoilaženja koalicionih partnera.
U međuvremenu je Vlada FBiH imenovala novi Upravni odbor u kome su Srđan Vuletić, Milenko Prstojević i Slaven Knezović, a današnjim imenovanjem Jasmina Durakovića za v.d. direktora stvoreni su konačni uslovi za deblokadu rada Filmskog centra Sarajevo. 
(DEPO PORTAL/ad)

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. za imenovanje Jasmina Durakovića na poziciju vršioca dužnosti generalnog direktora ovog javnog poduzeća, na vremenski period do šest mjeseci.

 

Na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada FBiH danas je donijela Rješenje o produženju imenovanja, na period od najviše 30 dana počev od 1.7.2017. godine, direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH, kojima je istekao mandat od četiri godine. Mandat je produžen direktoru KPZ u Zenici Hidajetu Jabandžiću i njegovom zamjeniku Ivici Dujmoviću, direktoru KPZ u Mostaru Romeu Zeleniki, direktoru KPZ u Busovači Marku Krišti i njegovom zamjeniku Senadu Hrvačiću, direktoru KPZ u Orašju Ivi Ivkiću i njegovom zamjeniku Emiru Kohniću, zamjeniku direktora KPZ u Sarajevu Vinku Božiću, zamjeniku direktora KPZ u Bihaću Vinku Paviću, direktoru KPZ u Tuzli Muzaferu Kariću i njegovom zamjeniku Ljubiši Vareškiću, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću

 

(Fena/ad)


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook