DOKUMENTI: ŠOKANTNA KORUPCIJA U VRHU SDA

Sudska optužnica koju bi trebao da pročita svaki Bošnjak!

Front14.03.17, 01:25h

Sudska optužnica koju bi trebao da pročita svaki Bošnjak!
Općinski sud u Sarajevu juče je potvrdio optužnicu u predmetu "Bosna" protiv Amira Zukića, Asima Sarajlića, Mirsada Kukića i ostalih. U javnost do došli i sudski dokumenti koji govore o strašnoj korupciji u vrhu SDA i tretmanu građana BiH kakav prema njima nisu imali ni najgori okupatori

 

Amir Zukić, generalni sekretar SDA, Asim Sarajlić, zastupnik u Parlamentarnoj Skupštini BiH, Mirsad Kukić, pomoćnik generalnog direktora Rudnika Banovići, Safet Bibić, zaposlen na KCUS-u, Senad Trako, penzioner, Nedžad Trako, direktor privatne kompanije, Ramiz Karavdić, penzioner, Esed Džananović, zaposlen u Elektroprivredi BiH i Seid Fazlagić, penzioner optuženi su:

 

Što su: Amir Zukić, Safet Bibić, Senad Trako, Nedžad Trako i Ramiz Karavdić, zajedno;

 

U periodu od aprila mjeseca 2016 .godine do 26.08.2016. godine, u Sarajevu, Amir Zukić, kao dugogodišnji član političke partije SDA, a koji je u ovom periodu obnašao visokopozicionirane stranačke funkcije i to funkciju Generalnog sekretara SDA, člana Predsjedništva SDA i zastupnika u Parlamentu FBiH, i Safet Bibić, dugogodišnji zaposlenik u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, zaposlen na poziciji glavnog tehničara na Klinici za ORL, član Nadzornog odbora KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo, član Upravnog odbora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, član Upravnog odbora JU KS Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu i v.d. predsjednika Nadzornog odbora Terapijske zajednice Kampus Kantona Sarajevo, a koji je u predhodnom periodu obavljao i poslove predavača- asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Sarajevo, a nakon što su u aprilu mjesecu 2016.godine saznali da će u mjesecu maju 2016.godine u Podružnicama Elektrodistribucija pri JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo biti raspisani konkursi za više radnih mjesta, svjesni da organizuju grupu ljudi, organizovali i rukovodili grupom ljudi, u smislu člana 2. tačka 17. KZ F BIH, koja grupa nije nastala spontano, sa ciljem počinjenja krivičnih djela Protuzakonito posredovanje, a sada Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 382. KZ FBiH, a u namjeri da sebi pribave novac od lica koje bi zaposlili u tom javnom preduzeću, pri tom Amir Zukić, znajući da je u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, na mjestu izvršnog direktora za distribuciju Esed Džananović, član političke partije SDA, član Glavnog odbora političke partije SDA i član izvršnog odbora SDA općine Centar, koji ima odlučujući značaj u donošenju odluka vezanih za zapošljavanje, kao i da će isti postupiti po njegovim zahtjevima i zaposliti ljude bez obzira da li isti ispunjavaju uslove, a Bibić Safet znajući da Amir Zukić ima službene osobe preko kojih može realizovati zaposlenja, pa su isti ostvarili niz telefonskih komunikacija i to Amir Zukić sa mobilnog telefona broj ................., a Bibić Safet sa mobilnog telefona broj .............., i to u periodu od 01.4.2016.godine do 24.08.2016.godine, tj. za pet mjeseci ostvarili su 188 SMS komunikacija, te niz telefonskih poziva u kojima su dogovarali zapošljavanja, i to koristeći termin "projekat" za zapošljavanje, a potom se dogovorili da grupi pridruže lica preko kojih bi ostvarili svoju namjeru da pribave novac, a koja lica bi na terenu pronalazila i sklapala dogovore sa licima koja bi za zaposlenje dali novac u iznosima od 16.000,00KM do 19.000,00 KM, i drugim neutvrđenim iznosima, pa su u tom cilju grupi pridružili Senada Traku sa kojim je Safet Bibić dugogodišnji prijatelj, a koji je član političke partije Bosansko-patriotska stranka Sefer Halilović, na poziciji Predsjednika općinske organizacije BPS- Sefer Halilović Visoko, te obnaša funkciju zastupnika u Skupštini Zeničko- dobojskog kantona, i koji je kroz politički angažman u stranci stekao značajan uticajni položaj u društvu, a koji posjeduje mobilni telefon broj ............ i živi na području ZE DO kantona, Nedžada Traku, Senadovog sina, koji posjeduje mobilni telefon broj: ..........., i Ramiza Karavdića, penzionisanog poštara iz Banovića, koji posjeduje mobilni telefon broj: ............., koji je zbog prirode svog posla i stečeno radno iskustvo, poznavao veći broj ljudi na području Banovića i Zeničko dobojskog Kantona, a za kojeg se znalo da ima ljude preko kojih zapošljava, a koji su bili svjesni i znali da djeluju kao članovi organizovane grupe, u smislu člana 2. tačka 17. KZ FBIH, organizovane sa ciljem počinjenja krivičnih djela Protuzakonito posredovanje, a sada Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 382. KZ FBiH i istoj su pristupili u namjeri da dobiju dio novca za svoje usluge pronalaska lica koja bi dala novac za zaposlenje, znajući da će ta zaposlenja biti ostvarena preko Bibić Safeta i njegovih ljudi, pa bi po pronalasku navedenih lica sa Safetom Bibićem dogovarali dostavljanje neophodne dokumentacije potrebne za zaposlenje i predavali mu novac dobiven od strane ovih lica, a novac dobiven na ovaj način bi svi međusobno dijelili u neutvrđenom omjeru, pa su:

 

Amir Zukić, Safet Bibić, Senad Trako, Nedžad Trako i Ramiz Karavdić, zajedno
Esed Džananović, sam

 

1.    Nakon što su u mjesecu aprilu 2016.godine Amir Zukić i Safet Bibić, u Sarajevu, saznali da će se u Podružnici Elektrodistribucijia Zenica primati novi radnici, a između ostalog i na radno mjesto elektromontera, te dogovorili da će preko članova grupe tražiti lice koje će za zaposlenje na tom radnom mjestu dati iznos od 16.000,00 KM, a koje zaposlenje će biti realizovano posredstvom Eseda Džananovića, koju informaciju je Safet Bibić prenio Trako Senadu i Trako Nedžadu, a isti Karavdić Ramizu, kako bi Karavdić Ramiz na terenu pronašao lice koje će za posao u Podružnici Elektrodistribucija Zenica na poziciji elektromontera dati 16.000,00 KM, pa je Karavdić Ramiz ovu informaciju kao i iznos novca koji se traži za zaposlenje saopštio I.A., pa je I.A. znajući da S.K., traži zaposlenje za svog sina I.K. koji je elektromonter, istom rekao da ima čovjeka koji traži 16.000,00 KM i koji može zaposliti na radno mjesto elektromontera u Elektrodistribuciji Zenica, na šta je S.K. pristao pod uslovom da njegov sin bude zaposlen na neodređeno vrijeme i isto saopštio I.A., koji je o tome obavijestio Karavdić Ramiza i istom dao ime i prezime I.K. i njegovo zanimanje i broj telefona S.K., nakon čega je Karavdić Ramiz kontaktirao S.K. i sa istim se sastao, i dao mu upute „da samostalno ne poduzima druge radnje mimo njega, da nikom ništa ne govori, da može biti siguran u njega i njegove ljude, da to nije prvi put da on zapošljava nekog za novac i da je do sada mnoge ljude zaposlio, da može zaposliti u Elektroprivredi, Telekomu i u Pošti, da za sve ima cijena, i da se dokumenti predaju direktno u Sarajevo njegovim ljudima“, pa je S.K. prikupio dokumentaciju i istu u ovjerenoj fotokopiji predao I.A., koju dokumentaciju je istog dana I.A. po uputi Karavdić Ramiza predao Trako Senadu, o čemu je isti obavjestio Bibić Safeta i dao mu ime i prezime lica, zanimanje i broj telefona, pa je potom Bibić Safet početkom mjeseca juna 2016.godine, a po ranije postignutom dogovoru, obavjestio Zukić Amira da je pronašao lice koje će dati iznos od 16.000,00 KM za radno mjesto elektromontera u ED Zenica, te mu dao ime i prezime I.K. i broj telefona S.K., pa je Zukić Amir, svjestan da su Esedu Džananoviću poznate njegove stranačke funkcije, a između ostalog da je član Predsjedništva političke partije SDA, Generalni sekretar političke partije SDA i zastupnik u Parlamentu FBiH, te da mu svojim uticajem može pomoći u napredovanju u karijeri, jer je i ranije lobirao za njegov izbor na poziciju izvršnog direktora za distribuciju u JP Elektroprivreda BiH d.d., i znajući da će Esed Džananović postupiti po njegovim zahtjevima i zaposliti ljude bez obzira da li isti ispunjavaju uslove, istog kontaktirao i tražio da zaposli I.K. na neodređeno vrijeme u Podružnici Elektrodistribucija Zenica, dajući mu ime i prezime I.K. i broj telefona njegovog oca S.K., a S.K. je krejem mjeseca juna i početkom mjeseca jula 2016.godine u više navrata pozivao Karavdić Ramiza tražeći da zaposli njegovog sina na neodređeno vrijeme ili da vrati dokumentaciju, da bi potom Esed Džananović, znajući da je Amir Zukić u “vrhu” stranke i smatrajući da se njegove odluke moraju realizovati jer mu je Amir Zukić pomogao oko njegovog napredovanja na poziciju izvršnog direktora za distribuciju u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, a svjestan da kao izvršni direktor ima obavezu da u vršenju svoje funkcije zakonito posluje u poslovima i obimu utvrđenim Pravilnikom o organizaciji društva i Odlukom o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja koju donosi uprava društva, a što je propisano odredbom člana 95. Statuta JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo br. SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine, te da mu u skladu sa članom 40. Pravilnika o organizaciji JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo (objavljen na ogl. pl. 17.02.2010 godine) nisu data ovlaštenja da vrši izbor novih zaposlenika, nego su mu samo data ovlaštenja po članu 4. Odluke o utvrđivanju načina realizacije zapošljavanja novih zaposlenika i angažovanja pripravnika u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo od 23.04.2013. godine da daje saglasnost na prijedlog direktora Podružnica Elektrodistribucija o izboru novog zaposlenika, a da samo direktor Podružnice Elektrodistribucije može donijeti konačnu odluku o izboru kandidata i zaključiti ugovor o radu, pa je isti prekoračio svoja ovlaštenja, a u namjeri da zaposli I.K., znajući da će direktor Podružnice Elektrodistribucija Zenica zbog svog podređenog položaja postupiti po njegovom zahtjevu, pa je isti po nalogu Amira Zukića, u junu mjesecu 2016.godine, iskoristio svoj položaj izvršnog direktora za distribuciju u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i nadređenog direktoru podružnice, te naredio direktoru Podružnice Elektrodistribucija Zenica E.S. da zaposli I.K. na upražnjeno radno mjesto elektromontera u Podružnicu Elektrodistribucija Zenica, PJ Travnik, te mu izdiktirao ime i prezima lica I.K. i njegov broj telefona, sa obrazloženjem da ga kontaktira i da je to kandidat za popunu radnog mjesta elektromontera na neodređeno vrijeme, bez obzira da li je navedeno lice predalo prijavu i dokumente, da li ispunjava uslove za navedeno mjesto obzirom da je za isto bilo neophodno radno iskustvo u trajanju od 6 mjeseci, kao i da li se isti nalazi na listi poznatih kandidata, a što je neophodan uslov kod prijema novog zaposlenika usljed nepredviđenih okolnosti, propisan odredbama člana 9., 10., 12. Pravinika o radu JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo, a što podrazumjeva da je kandidat u prethodnom periodu podnio molbu za prijem u radni odnos i koja je zaprimljena i evidentirana u kadrovskoj službi, a koje uslove I.K. nije ni ispunjavao, obzirom da nije imao potrebno radno iskustvo niti je predao prijavu u Podružnicu Elektrodistribucija Zenica, pa je E.S. odbio da postupi po zahtjevu Eseda Džananovića navodeći mu kao razlog da će se na taj način povećati troškovi jer je I.K. iz Zavidovića, ali Esed Džananović se nije složio sa njegovim obrazloženjem, te dok je E.S. bio odsutan na godišnjem odmoru, u periodu od 27.06.-15.07.2016. godine, naložio je A.M., tehničkom direktoru Podružnice Elektrodistribucija Zenica da sačini i dostavi prijedlog odluke o davanju saglasnosti da I.K. bude zaposlen na neodređeno vrijeme na poziciju elektromontera u PJ Travnik, pa je A.M. dana 15.07.2016.godine po zahtjevu Eseda Džananovića, u proceduri po hitnom postupku, a mimo liste poznatih kandidata sačinio Odluku o davanju saglasnosti za zapošljavanje na neodređeno vrijeme I.K. na radno mjesto elektromonter, a koju odluku broj ........ od 15.07.2016.godine je Esed Džananović potpisao, znajući da je ova odluka donesena mimo naprijed opisane procedure zapošljavanja i kao posljedica njegovog naređenja da se I.K. zaposli u Elektrodistribuciju Zenica, a bez koje odluke direktor podružnice ne može zaključiti ugovor o radu, ali po kojoj odluci E.S., nakon što ju je dobio, nije htio postupiti i nije htio potpisati ugovor o radu, jer se nije slagao sa izborom kandidata, da bi potom S.K. kontaktirao Bibić Safeta i tražio mu da po dogovoru zaposli njegovog sina, na šta mu je isti odgovorio da će u narednom periodu njegov sin biti zaposlen, da bi Amir Zukić, u prostorijama Centrale SDA stranke, po povratku Eseda Džananovića sa godišnjeg odmora nakon 08.08.2016. godine, a nakon što je saznao da I.K. još uvijek nije počeo raditi jer nije potpisao ugovor o radu, istog ponovo pitao da li je riješena stvar oko zaposlenja I.K. u Podružnicu Elektrodistribucija Zenica, pa je dana 24.08.2016.godine Esed Džananović nazvao E.S. da provjeri da li je počeo sa radom I.K. na šta mu je isti odgovorio da jeste, iako je znao da navedeno lice nije počelo raditi niti je sa istim zaključen ugovor o radu, da bi potom Esed Džananović obavjestio Amira Zukića da je I.K. počeo raditi u Elektrodistribuciji Zenica, o čemu je Amir Zukić obavjestio Safeta Bibića i isti je obavjestio Trako Nedžada, koji se potom dogovorio sa Ramizom Karavdićem da Ramiz kontaktira Safeta Bibića što je ovaj i učinio, te se sa istim sastao dana 25.08.2016.godine u Motelu „..........“ u Žepču, kojom prilikom je Safet Bibić rekao Karavdić Ramizu da je završena stvar oko zaposlenja I.K. i da je isti počeo raditi, te da Karavdić Ramiz preuzme novac u iznosu od 16.000,00 KM od S.K. na ime zaposlenja njegovog sina, te da zatim novac preda Bibić Safetu, pa je dana 26.08.2016.godine a nakon prethodnog dogovora sa S.K., S.K. predao Karavdić Ramizu 16.000,00 KM, a koji novac je dana 28.08.2016.godine Karavdić Ramiz trebao predati Bibić Safetu, a isti Zukić Amiru, ali obzirom da je Karavdić Ramiz lišen slobode dana 26.08.2016.godine nakon preuzimanja novca od S.K., do primopredaje novca nije došlo.

 

Amir Zukić, Safet Bibić, Senad Trako, Nedžad Trako i Ramiz Karavdić, zajedno

 

2. Nakon što su u mjesecu aprilu 2016.godine Amir Zukić i Safet Bibić, u Sarajevu, saznali da će se u Podružnici Elektrodistribucija Zenica primati novi radnici, a između ostalog i na radno mjesto elektromontera, te dogovorili da će preko članova grupe tražiti lice koje će za zaposlenje na tom radnom mjestu dati iznos od 16.000,00 KM, a koje zaposlenje će biti realizovano posredstvom Eseda Džananovića, izvršnog direktora za distribuciju u JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo, koju informaciju je Safet Bibić prenio Trako Senadu i Trako Nedžadu, a isti Karavdić Ramizu, kako bi Karavdić Ramiz na terenu pronašao lice koje će za posao u Podružnici Elektrodistribucija Zenica na poziciji elektromontera dati 16.000,00 KM, pa je Karavdić Ramiz ovu informaciju kao i iznos novca koji se traži za zaposlenje saopštio I.A., te je I.A. znajući da B.H., koji je po zanimanju elektromonter traži zaposlenje, istom rekao da ima čovjeka koji traži 16.000,00 KM i koji ga može zaposliti na radno mjesto elektromontera u Elektrodistribuciju Zenica, na šta je B.H. pristao i isto saopštio I.A., koji je o tome obavijestio Karavdić Ramiza i istom dao ime i prezime B.H. i broj telefona ..........., da bi Karavdić Ramiz nakon toga traženi iznos povećao na 17.000,00 KM, što je prenio I.A. a isti B.H., pa je B.H. pristao dati iznos i od 17.000,00 KM pod uslovom da bude zaposlen na neodređeno vrijeme, nakon čega je Karavdić Ramiz kontaktirao B.H. i dao mu upute „da samostalno ne poduzima druge radnje mimo njega, da nikom ništa ne govori, da može biti siguran u njega i njegove ljude“, pa je B.H., po uputi Karavdić Ramiza u junu mjesecu 2016.godine prikupio dokumentaciju neophodnu za zaposlenje i istu u ovjerenoj fotokopiji predao I.A., koju dokumentaciju je istog dana I.A. po uputi Karavdić Ramiza predao Trako Senadu, o čemu je isti obavjestio Bibić Safeta i dao mu ime i prezime lica, zanimanje i broj telefona, da bi potom Bibić Safet neutvrđenog dana u mjesecu julu 2016.godine, a po ranije postignutom dogovoru, obavjestio Zukić Amira da je pronašao lice koje će dati iznos od 16.000,00 KM za radno mjesto elektromontera u Podružnicu Elektrodistribucija Zenica, te mu na napisao ime i prezime B.H. i broj telefona ............, i njegovo zanimanje -elektromonter na listu papira A4 formata i isti mu predao, da bi potom Zukić Amir u julu i avgustu mjesecu 2016.godine, svjestan da su Esedu Džananoviću poznate njegove stranačke funkcije, a između ostalog da je član Predsjedništva političe partije SDA, Generalni sekretar političke partije SDA i zastupnik u Parlamentu FBiH, te da mu svojim uticajem može pomoći u napredovanju u karijeri, jer je i ranije lobirao za njegov izbor na poziciju izvršnog direktora za distribuciju, i znajući da će Esed Džananović postupiti po njegovim zahtjevima i zaposliti ljude bez obzira da li isti ispunjavaju uslove, istog kontaktirao i tražio da zaposli B.H. u ED Zenica, pa kako do zaposlenja nije došlo B.H. je u mjesecu julu i avgustu 2016.godine više puta pozivao I.A. i Karavdić Ramiza, pitajući ih šta je sa njegovim zaposlenjem, da bi nakon toga B.H. dana 25.08.2016 godine, nazvao I.A., rekavši mu da će ga Karavdić Ramiz nazvati u petak 26.08.2016 godine, ili u ponedeljak 29.08.2016 godine, te da bude spreman da izvadi ljekarsko uvjerenje i da će početi ubrzo raditi, a do kojeg zaposlenja nije došlo jer su dana 26.08.2016.godine lišeni slobode Karavdić Ramiz, Trako Senad, Trako Nedžad, Bibić Safet i Džananović Esed

 

Amir Zukić, Safet Bibić, Senad Trako, Trako Nedžad i Ramiz Karavdić, zajedno

 

3. Nakon što su u mjesecu aprilu 2016.godine Amir Zukić i Safet Bibić, u Sarajevu, saznali da će se u Podružnici Elektrodistribucija Tuzla primati novi radnici, a između ostalog i na radno mjesto elektromontera, te dogovorili da će preko članova grupe tražiti lice koje će za zaposlenje na tom radnom mjestu dati iznos od 19.000,00 KM, a koje zaposlenje će biti realizovano posredstvom Eseda Džananovića, izvršnog direktora za distribuciju u JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo, koju informaciju je Safet Bibić prenio Trako Senadu, a isti Karavdić Ramizu, kako bi Karavdić Ramiz na terenu pronašao lice koje će za posao u Podružnici Elektrodistribucija Tuzla na poziciji elektromontera dati 19.000,00 KM, pa je Karavdić Ramiz ovu informaciju kao i iznos novca koji se traži za zaposlenje saopštio A.M., pa je A.M. znajući da I.G. traži zaposlenje za svoga sina M.G., koji je po zanimanju elektromonter, istom rekao da je kod njega dolazio Ramiz Karavdić i da mu je rekao da traži lice po struci električara koje će dati 19.000,00 KM za zaposlenje u Podružnici Elektrodistribucija Tuzla, te mu dao ceduljicu koju je ostavio Ramiz Karavdić na kojoj je bilo napisano ime Ramiz i njegov broj mobitela, da bi potom I.G. nazvao Karavdić Ramiza na njegov mobitel i rekao mu da pristaje da za svog sina da iznos od 19.000,00 KM pod uslovom da bude zaposlen na neodređeno vrijeme, da bi Karavdić Ramiza tražio da mu M.G. pošalje svoje ime i prezime, zanimanje i broj telefona što je isti i učinio i sa svog mbilnog telefona broj ........... poslao tražene podatke Karavdić Ramizu, da bi isti te podatke proslijedio Trako Senadu i Trako Nedžadu, o čemu je Trako Senad obavjestio Bibić Safeta i dao mu ime i prezime lica, zanimanje i broj telefona, da bi potom Bibić Safet, a po ranije postignutom dogovoru, obavjestio Zukić Amira da je pronašao lice koje će dati iznos od 19.000,00 KM za radno mjesto elektromontera u ED Tuzla, te mu napisao ime i prezime M.G. i broj telefona ........... i njegovu stručnu spremu elektromoner na listu papira A4 formata i isti mu predao, kako bi Zukić Amir, posredovao kod Džananović Eseda, izvršnog direktora za distribuciju u JP EP BiH d.d. Sarajevo i tražio od istog da zaposli M.G. u ED Tuzla, a svjestan da su Esedu Džananoviću poznate njegove stranačke funkcije, a između ostalog da je član Predsjedništva političke partije SDA, Generalni sekretar političke partije SDA i zastupnik u Parlamentu FBiH, te da mu svojim uticajem može pomoći u napredovanju u karijeri, jer je i ranije lobirao za njegov izbor na poziciju izvršnog direktora za distribuciju u JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo, i znajući da će Esed Džananović postupiti po njegovim zahtjevima i zaposliti ljude bez obzira da li isti ispunjavaju uslove, ali do posredovanja nije došlo jer je M.G. odustao od zaposlenja obzirom da je tražena suma novca za njega predstavljala veliki iznos. 

 

Zukić Amir, Safet Bibić, Senad Trako, zajedno
Esed Džananović, sam 

 

4. Nakon što su u mjesecu junu 2016.godine Amir Zukić i Safet Bibić, u Sarajevu, saznali da će u narednom periodu biti potrebe za zapošljavanjem novih radnika u Podružnici Elektrodistibucija Bihać, između ostalih diplomiranog ekonomiste i diplomiranog pravnika, te dogovorili da će preko članova grupe tražiti lica koja će za zaposlenje na navedenim radnim mjestima dati neutvrđene, a njima poznate iznose novca, a koje zaposlenje će biti realizovano posredstvom Eseda Džananovića, izvršnog direktora za distribuciju u JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo, te su preko članova grupe, a na neutvrđen način došli do podataka da M.A., diplomirana ekonomistica iz Bihaća i E.H., diplomirana pravnica iz Bihaća traže zaposlenje, te od istih tražili neutvrđeni iznos novca za zaposlenje u Podružnicu Elektrodistribucije Bihać, pa kad su iste pristale da daju novac za zaposlenje, Trako Senad je uzeo njihove podatke i to ime i prezime, brojeve telefona i stručnu spremu kao i fotokopije njihovih diploma o završenom fakultetu, koje podatke je proslijedio Bibić Safetu, i to ime i prezime E.H., njen broj telefona ..........., i stručnu spremu „pravo“ i ime i prezime M.A., njen broj telefona „..........., i stručnu spremu „EK“, pa je potom Bibić Safet po ranije postignutom dogovoru, obavjestio Zukić Amira da je pronašao lica koja će dati njima poznate i dogovorene iznose novca, te mu dao imena E.H. i M.A. i njihove broje telefona i stručnu spremu, da bi potom u julu mjesecu 2016. godine Zukić Amir, svjestan da su Esedu Džananoviću poznate njegove stranačke funkcije, a između ostalog da je član Predsjedništva političke partije SDA, Generalni sekretar političke partije SDA i zastupnik u Parlamentu FBiH, te da mu svojim uticajem može pomoći u napredovanju u karijeri, jer je i ranije lobirao za njegov izbor na poziciju izvršnog direktora za distribuciju u JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo, i znajući da će Esed Džananović postupiti po njegovim zahtjevima i zaposliti ljude bez obzira da li isti ispunjavaju uslove, istog kontaktirao i tražio da zaposli M.A. i E.H. u Podružnicu Elektrodistribucija Bihać, dajući mu pri tom ime i prezime M.A. i E.H., te brojeve mobilnih telefona, i stručne spreme koje posjeduju, da bi potom Esed Džananović, znajući da je Amir Zukić u “vrhu” stranke i smatrajući da se njegove odluke moraju realizovati jer mu je Amir Zukić pomogao oko njegovog napredovanja na poziciju izvršnog direktora za distribuciju, a svjestan da kao izvršni direktor ima obavezu da u vršenju svoje funkcije zakonito posluje u poslovima i obimu utvrđenim Pravilnikom o organizaciji društva i Odlukom o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja koju donosi uprava društva, a što je propisano odredbom člana 95. Statuta JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo br. SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine, te da mu u skladu sa članom 40. Pravilnika o organizaciji JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo (objavljen na ogl. pl. 17.02.2010 godine) nisu data ovlaštenja da vrši izbor novih zaposlenika, nego su mu samo data ovlaštenja po članu 4. Odluke o utvrđivanju načina realizacije zapošljavanja novih zaposlenika i angažovanja pripravnika u JP EP BiH Sarajevo broj od 23.04.2013. godine da daje saglasnost na prijedlog direktora podružnica Elektrodistribucija o izboru novog zaposlenika, a da samo direktor podružnice Elektrodistribucije može donijeti konačnu odluku o izboru kandidata i zaključiti ugovor o radu, pa je isti prekoračio svoja ovlaštenja, a u namjeri da zaposli M.A. i E.H., znajući da će direktor Podružnice Elektrodistribucija Bihać zbog svog podređenog položaja postupiti po njegovom zahtjevu, pa je isti postupajući po nalogu Amira Zukića, u julu mjesecu 2016.godine iskoristio svoj položaj izvršnog direktora za distribuciju u JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo i nadređenog direktoru podružnice, te naredio v.d direktora Podružnice Elektrodistribucija Bihać J.K., da po hitnoj proceduri zaposli E.H. i M.A., bez obzira što se navedena lica nisu nalazila na listi poznatih kandidata, a što je neophodan uslov kod prijema novih zaposlenika po hitnoj proceduri, shodno odredbama člana 9., 10., 12. Pravinika o radu JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo, i što podrazumjeva da je kandidat u prethodnom periodu podnio molbu za prijem u radni odnos i koja je zaprimljena i evidentirana u kadrovskoj službi, pa kada su E.H. i M.A. od Trako Senada i Bibić Safeta dobile obavijest da će biti primljene u radni odnos u Podružnicu Elektrodistribucija Bihać bez provođenja konkursne procedure i da predaju molbe, iste su dana 14.07.2016.godine formalno napisale molbe za prijem u radni odnos u Podružnicu Elektrodistribucija Bihać, a koje molbe nisu predale na protokol Podružnice Elektrodistribucija Bihać niti su iste protokolisane, pa je J.K., plašeći se za svoj radno pravni status, svjestan činjenice da će u slučaju ako ne postupi po naredbi Eseda Džananovića imati problema sa svakom odlukom za koju mu je potrebna njegova saglasost, a što se i ranije dešavalo, pa je isti postupio po naredbi Eseda Džananovića te odmah sutradan t.j. 15.07.2016.godine sačinio prijedloge odluka o davanju saglasnosti za zapošljavanje navedenih lica, a koje odluke je Esed Džananović potpisao i to Odluku o davanju saglasnosti broj ........ za zapošljavanje M.A. na neodređeno vrijeme u ED Bihać, na radno mjesto stručni saradnik za osiguranje imovine i lica u službi za finansije u ED Bihać, i Odluku o davanju saglasnosti broj ........ za zapošljavanje za E.H., na radno mjesto stručni saradnik za pravne poslove u Službi za pravne poslove u ED Bihać, bez kojih Odluka direktor Podružnice Elektrodistribucije Bihać ne može zakljuti Ugovore o radu, znajući da su ove odluke donesene kršenjem gore opisane procedure zapošljavanja, a kao posljedica njegovog naređenja da se M.A. i E.H. zaposle u Podružnicu Elektrodistribucija Bihać, da bi potom dana 20.07.2016.godine J.K. donio Odluku o zapošljavanju M.A. na neodređeno vrijeme broj ......... kao i Odluku o zapošljavanju E.H. na neodređeno vrijeme broj.........., i istog dana sa E.H. i M.A. zaključio Ugovore o radu na neodređeno vrijeme počev od 25.07.2016.godine, da bi istog dana t.j. 25.07.2016.godine je Bibić Safet kontaktirao putem SMS poruke Trako Senada i pitao ga „kad se vidimo za Bihać“, a zatim i 02.08.2016. godine kada Safet saopštava Trako Senadu „pa dvoje je u Bihaću“, na koji način su ostvarili svoj raniji dogovor te naprijed navedene osobe zaposlili. 

 

Amir Zukić, Asim Sarajlić, Mirsad Kukić i Esed Džananović, zajedno

 

5. U periodu od mjeseca maja 2016. godine do 26.08.2016 godine u Sarajevu, Amir Zukić, kao dugogodišnji član političke partije SDA, a koji je u ovom periodu obnašao visokopozicionirane stranačke funkcije i to funkciju Generalnog sekretara SDA, člana Predsjedništva SDA i zastupnika u Parlamentu FBiH i Asim Sarajlić, kao dugogodišnji član političke partije SDA koji je u ovom periodu obnašao funciju predsjednika Kadrovske komisije političke partije SDA, člana Predsjedništva stranke SDA u funkciji podpredsjednika stranke SDA, zastupnika u Parlamentarnoj Skupštini BiH gdje obavlja funkciju predsjednika kluba političke partije SDA i Predsjednika Kantonalnog odbora SDA Sarajevo, a nakon što ih O.Š., zastupnik u Parlamentu FBIH i član Glavnog odbora SDA, pitao gdje će biti upražnjenih radnih mjesta, kako bi zaposlio svoga sina A.Š., isti su mu prenijeli informaciju da će u svim Podružnicama Elektrodistribucije biti javnih konkursa, te je O.Š. znajući da Amir Zukić i Asim Sarajlić imaju značajan politički uticaj, obzirom na funkcije koje obavljaju, iste molio da mu pomognu da se njegov sin A.Š., koji je po zanimanju diplomirani pravnik zaposli u neku od Podružnica Elektrodistribucije pri JP Elektroprivreda BIH, pa je A.Š. nakon što ga je otac upoznao da će biti upražnjenih radnih mjesta u Elektrodistribucijama, a prije donošenja same Odluke o potrebi prijema novih radnika u Podružnici Elektrodistribucija Tuzla od 03.06.2016.godine, dana 11.05.2016.godine predao molbu za prijem u radni odnos u Podružnici Elektrodistribucija Tuzla da bi potom Amir Zukić i Asim Sarajlić sredinom mjeseca maja 2016.godine nazvali Eseda Džananovića, svjesni da su Esedu Džananoviću poznate njihove stranačke funkcije i stvarne pozicije u stranci, te da mu svojim uticajem mogu pomoći u napredovanju u karijeri, i znajući da će Esed Džananović postupiti po njihovim zahtjevima i svojim uticajem zaposliti ljude bez obzira da li isti ispunjavaju uslove, da bi potom Esed Džananović, znajući da su Amir Zukić i Asim Sarajlić u “vrhu” stranke i smatrajući da se njegove odluke moraju realizovati jer su mu isti pomogli oko njegovog napredovanja na poziciju izvršnog direktora za distribuciju u JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo, a nakon što je donesena Odluka o potrebi zapošljavanja novog zaposlenika u Podružnici Elektrodistribucija Tuzla zbog neplaniranih okolnosti dana 03.06.2016.godine, postupio suprotno odredbi člana 95. Statuta JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo od 29.03.2016. godine, kojom je propisano da je izvršni direktor u vršenju svoje funkcije dužan da zakonito posluje u poslovima i obimu utvrđenim Pravilnikom o organizaciji društva i Odlukom o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja koju donosi uprava društva, na način da je prekoračio svoja ovlaštenja propisana članom 40. Pravilnika o organizaciji JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo (objavljen na ogl. pl. 17.02.2010 godine), kojim Pravilnikom mu nisu data ovlaštenja da vrši izbor novih zaposlenika, nego su mu samo data ovlaštenja po članu 4. Odluke o utvrđivanju načina realizacije zapošljavanja novih zaposlenika i angažovanja pripravnika u JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo broj .......... od 23.04.2013. godine da daje saglasnost na prijedlog direktora podružnica Elektrodistribucija o izboru novog zaposlenika, a da samo direktor podružnice Elektrodistribucije može donijeti konačnu odluku o izboru kandidata i zaključiti ugovor o radu, pa je isti po zahtjevu Amira Zukića i Asima Sarajlića, svjestan i znajući da nema data ovlaštenja da vrši izbor zaposlenika, iskoristio svoj položaj izvršnog direktora za distribuciju u JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo i nadređenog direktoru podružnice, te zahtjevao od direktora Podružnice Elektrodistribucija Tuzla M.N. da zaposli A.Š. na upražnjeno radno mjesto Stručni saradnik za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu u Sektoru za sisteme upravljanja u Podružnici Elektrodistribucija Tuzla, neovisno da li A.Š. ispunjava konkretne uslove za navedeno mjesto, te kada je M.N. izrazio svoje neslaganje sa njegovim zahtjevom, Esed Džananović mu je rekao da prenese Komisiji za prijem zaposlenika da na to radno mjesto predlože A.Š. i da im kaže da se radi o nalogu izvršnog direktora za distribuciju Eseda Džananovića, što je M.N. prenio predsjedniku Komisije za prijem zaposlenika M.T., a koji je o tome obavjestio i ostale članove Komisije, te su članovi Komisije svjesni svoje podređenih položaja, a upoznati da Esed Džananović insistira na zaposlenju A.Š., nerazmatrajući ostale molbe kandidata koji ispunjavaju uslove za upražnjeno radno mjesto, na intervju pozvali jedino A.Š., iako je još 13 kandidata sa liste poznatih kadidata ispunjavalo tražene uslove radnog mjesta, te je Komisija dana 09.06.2016.godine sačinila Izvještaj o rezultatima razmatranja Molbi sa prijedlogom za izbor kandidata br. .........., i predložila A.Š. na radno mjesto Stručni saradnik za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu u Sektoru za sisteme upravljanja, nakon čega je M.N., dostavio Esedu Džananoviću prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Podružnici Elektrodistribucija Tuzla br. ........... od 24.06.2016 godine, da bi potom dana 28.06.2016.godine potpisao Odluku o davanju saglasnosti za zapošljavanje A.Š. broj .......... od 28.06.2016.godine, na radno mjesto Stručni saradnik za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu u Sektoru za sisteme upravljanja u Podružnici Elektrodistribucija Tuzla, znajući da je ova odluka donesena kršenjem gore opisane procedure zapošljavanja, a kao posljedica njegovog zahtjevanja da A.Š. bude primljen u Podružnici Elektrodistribucija Tuzla, te navedenu odluku dostavio M.N., kako bi donio Odluku o izboru navedenog kandidata i sa istim zaključio ugovor o radu, pa je M.N. nakon što je istu dobio ponovo analizirao biografiju, prijavu i cjelokupan dosije predloženog kandidata A.Š., te uvidio da se radi o „lošoj biografiji“ jer je kandidat studirao 14 godina, i čije je prebivalište na području drugog kantona, tj. Kantona Sarajevo kao i Zeničko -dobojskog kantona, odbio da realizuje navedenu odluku, a Mirsad Kukić, kao dugogodišnji član političke partije SDA koji je u ovom periodu obnašao funkciju predsjednika kantonalnog odbora stranke SDA Tuzlanskog kantona, člana Predsjedništva stranke SDA u funkciji podpredsjednika političke partije SDA, zastupnika Federalnog parlamenta i pomoćnika direktora za investicije, razvoj i tržište u Rudniku Banovići, nakon što je saznao da za Podružnicu Elektrodistribucije Tuzla postoji odluka da bude primljen A.Š., sin O.Š., koristeći svoje visokopozicionirane stranačke funkcije na području Tuzlanskog Kantona, iako nije imao nikakvih ovlaštenja da utiče na prijem zaposlenika u Elektrodistribuciji Tuzla, obzirom da nije obavljao bilo kakvu funkciju u okviru Elektrodistribucije Tuzla, usprotivio se realizaciji navedene odluke i isto prenio M.N., te tražio da A.Š. ne bude primljen obzirom da je isti sa drugog kantona, pa kada M.N. nije realizovao odluku o prijemu A.Š. u radni odnos zbog protivljenja Mirsada Kukića, Esed Džananović je u nekoliko navrata u julu i avgustu mjesecu 2016.godine telefonskim putem i lično, kantaktirao M.N. i tražio da zaključi ugovor o radu sa A.Š., pa kada je saznao da se zaposlenju A.Š. u Podružnicu Elektrodistribucije Tuzla protivi Mirsad Kukić, te kako direktor Podružnice Elektrodistribucija Tuzla Tuzla M.N. i dalje nije donio Odluku o prijemu A.Š., neutvrđenog dana u avgustu mjesecu 2016. godine, Esed Džananović je pozvao M.N. na sastanak u njegovu kancelariju pa ga pitao „zbog čega nije završen prijem A. Š. “a zatim mu se obratio rječima “otkud ti pravo da ti nakon moje saglasnosti ne primiš A.Š.“, a M.N. mu je saopštio razloge nepostupanja ističući da se radi o “lošoj biografiji” kandidata, pa je Esed Džananović znajući da je za konačno zaposlenje A.Š. potreban pristanak Mirsada Kukića zamolio N.I., izvršnog direktora za proizvodnju u JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo, a koji je u dobrim odnosima sa Kukić Mirsadom, da sa istim razgovara kako se isti ne bi protivio zaposlenju A.Š. u Podružnicu Elektrodistribucije Tuzla, što je N.I. i učinio, te o tome obavjestio Eseda Džananovića, ali kako i dalje nije zaključen ugovor o radu sa A.Š., dana 15.08.2016.godine u prostorijama centrale političke stranke SDA u Sarajevu, u ulici Mehmeda Spahe, prije sastanka Predsjedništva stranke SDA, a u odvojenoj prostoriji u kojoj su sami sjedili Amir Zukić, Asim Sarajlić, Mirsad Kukić i O.Š., koji ih je upoznao da njegov sin još nije počeo da radi, da bi potom Amir Zukić je putem svog mobilnog telefona broj ............ pozvao Eseda Džananovića na njegov mobilni telefon broj ............. rekavši mu „evo me sa Asimom, s Kukićem i sa O., i završi za ono O. gore dijete, do tebe je, evo sva četvorica slušamo ako bude kakvih zajebancija, Kukić Mirsada zovi“, nakon čega je mobilni telefon od Amira Zukića preuzeo Asim Sarajlić, te na pitanje Eseda Džananovića „jel Kukić dao zeleno svjetlo“, Asim je odgovorio „jest jest evo ga kod mene“ nakon čega je telefon od Asima Sarajlića preuzeo Mirsad Kukić, te mu je Esed Džananović obrazložio da je obavio razgovore sa dvojicom izvršnih direktora, te da su se dogovorili da će se to rješavati, na šta mu je Kukuć Mirsad odgovorio „ma ja“ , pa je Esed Džananović nakon što je Mirsad Kukić dao zeleno svjetlo i nije se više protivio zaposlenju A.Š. u Podružnicu Elektrodistribucije Tuzla, a što je prenešeno i M.N., ponovo tražio od M.N. da zaključi ugovor o radu sa A.Š., što je M.N. i učinio i dana 26.08.2016.godine i zaključio Ugovor o radu na neodređeno vrijeme br. ........... godine sa A.Š. počev 01.09.2016. godine.

 

Esed Džananović, sam

 

6.Dana 11.03.2016.godine oko 14,30 sati, Esed Džananović, kao Izvršni direktor za distribuciju u JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo, svjestan da kao izvršni direktor ima obavezu da u vršenju svoje funkcije zakonito posluje u poslovima i obimu utvrđenim Pravilnikom o organizaciji društva i Odlukom o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja koju donosi uprava društva, a što je propisano odredbom člana 84. Statuta JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo od 09.03.2011 godine, sa izmjenama i dopunama Statuta, te da mu u skladu sa članom 40. Pravilnika o organizaciji JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo (objavljen na ogl. pl. 17.02.2010 godine) nisu data ovlaštenja da vrši izbor novih zaposlenika, nego su mu samo data ovlaštenja po članu 4. Odluke o utvrđivanju načina realizacije zapošljavanja novih zaposlenika i angažovanja pripravnika u JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo broj ............ od 23.04.2013. godine da daje saglasnost na prijedlog direktora podružnica Elektrodistribucija o izboru novog zaposlenika, a da samo direktor podružnice Elektrodistribucije može donijeti konačnu odluku o izboru kandidata i zaključiti ugovor o radu, isti je prekoračio svoja ovlaštenja, a u namjeri da zaposli N.T., A.H., A.L., Z.D., A.K., E.DŽ. i E.A., znajući da će direktor podružnice ED Sarajevo zbog svog podređenog položaja postupiti po njegovom zahtjevu, pa je pozvao u svoju kancelariju v.d direktora Podružnice Elektrodistribucija Sarajevo M.B. i naredio mu da istog dana do kraja radnog vremena završi prijem sedam (7) lica u radni odnos u Podružnicu Elektrodistribucija Sarajevo, i to N.T., A.H., A.L., Z.D., A.K., na neodređeno vrijeme, a E.DŽ. i E.A. na određeno vrijeme, a po hitnoj proceduri, znajući da nisu ispunjeni uslovi za prijem po hitnoj proceduri kao i da se svi kandidati, osim A.K., ne nalaze na listi poznatih kandidata, jer nisu ni predali molbe, a što je neophodan uslov kod prijema novog zaposlenika usljed nepredviđenih okolnosti, propisan odredbama člana 9., 10., 12. Pravinika o radu JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo, i podrazumjeva da je kandidat u prethodnom periodu podnio molbu za prijem u radni odnos i koja je zaprimljena i evidentirana u kadrovskoj službi, a imena koja je Esed Džananović izdiktirao, M.B. je zapisao u svoj rokovnik, da bi potom M.B., svjestan činjenice da će u slučaju ako ne postupi po zahtjevu Eseda Džananovića imati problema sa svakom odlukom za koju mu je potrebna njegova saglasnost, a koje saglasnosti daje izvršni direktor u skladu sa svojim ovlaštenjima za sektor distribucije, istog dana formirao komisiju za utvrđivanje prijedloga za izbor kandidata za prijem na neodređeno i određeno vrijeme u podružnici Podružnici Elektrodistribucija Sarajavo, i članovima komisije prenio naređenje Eseda Džananovića da se izvrši prijem po hitnoj proceduri, a kako do dana 11.03.2016. godine molbe za zaposlenje navedenih lica sa dokumentacijom nisu bile ni predate u Podružnicu Elektrodisribucija Sarajevo, procedura oko zaposlenja nije okončana dana 11.03.2016. godine, nego su telefonskim putem pozivani N.T., A.H., A.L., Z.D., E.DŽ. i E.A. da predaju prijave sa pratećom dokumentacijom, što su oni i učinili, pa su prijave kroz knjigu protokola zavedene dana 14.03.2016. godine kada su i predate, nakon čega je Komisija istog dana u proceduri po hitnom postupku, a ne razmatrajući ostale prijave sa liste poznatih kandidata, sačinila Izvještaj o rezultatima razmatranja molbi sa prijedlogom za izbor kandidata broj ........ veza br. ........... te predložila da se u radni odnos prime N.T., A.H., A.L., Z.D., A.K., na neodređeno vrijeme, a E.DŽ. i E.A. na određeno vrijeme, a kako je to i naređeno od strane Eseda Džananovića, pa je dana 17.03.2016. godine, po prijedlogu M.B. Esed Džananović, potpisao odluke o davanju saglasnosti za zapošljavanje N.T., A.H., A.L., Z.D., A.K., E.DŽ. i E.A., znajući da su ove odluke donesene kršenjem naprijed opisane procedure zapošljavanja,a kao posljedica njegovog naređenja da se navedena lica zaposle u Podružnicu Elektrodistribucije Sarajevo, te je dana 21.03.2016.godine v.d. direktor M.B zaključio ugovore o radu i to sa N.T., A.H., A.L., Z.D., A.K., na neodređeno vrijeme, a sa E.DŽ. i E.A. na određeno vrijeme.

 

Safet Bibić i Senad Trako, zajedno 

 

7.Nakon što je u ljeto 2014.godine, u Sarajevu, Bibić Safet, dugogodišnji zaposlenik u KCUS, zaposlen na poziciji glavnog tehničara na Klinici ORL, koji je u predhodnom periodu obavljao i poslove predavača – asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Sarajevo, na koji način je kroz dvadesetogodišnje radno iskustvo na KCUS stekao brojna poznanstva sa službenim, odgovornim i uticajnim osobama, a u namjeri da sebi pribavi korist, svjestan zabranjenosti svog djela htio njegovo počinjenje, tako što je iskoristio svoj uticajni položaj, te nakon što ga je kontaktirao M.S., koji je saznao da je Bibić Safet osoba preko koje se može završiti zaposlenje za novac, i to sa svog broja telefona .......... na njegov broj telefona .........., tražeći da mu pomogne oko zaposlenja njegovog sina A.M. na neodređeno vrijeme, pa mu je Bibić Safet rekao da može zaposliti njegovog sina u neko od Javnih preduzeća u Sarajevu, a preko njemu poznatih osoba, i na njemu poznat način, a da će ga to koštati 14.000,00 KM, da bi kasnije umanjio traženi novac na iznos od 11.000,00 KM, na šta je S.M. pristao, da bi potom Bibić Safet u dogovoru sa Trako Senadom, svojim dugogodišnjim prijateljem, koji je u tom periodu obnašao funkciju predsjednika općinske organizacije političke stranke BPS- Sefer Halilović i koji je bio politički organizovan kroz rad navedene stranke čime je stekao uticajni položaj u društvu, koji je u namjeri da sebi pribavi korist, svjestan zabranjenosti svog djela htio njegovo počinjenje, pristao da posreduje kod direktora KJKP „Park“ S.B. da isti zaposli A.M., znajući da će isti pristati jer su u tom periodu imali poslovnu saradnju, te je neutvrđenog dana u ljeto 2014.godine, a kako je to tražio Bibić Safet, na parking prostoru u neposrednoj blizini Kliničkog centra Sarajevo, u parkiranom vozilu Bibić Safeta, S.M. dao Bibić Safetu novac u iznosu od 11.000,00KM, pa je Senad Trako po dogovoru sa Bibić Safetom tražio od direktora KJKP „Park“ d.o.o.o. da A.M. zaposli u KJKP „Park“ d.o.o.Sarajevo, te je isti počeo raditi dana 25.09.2014. godine na određeno vrijeme, ali kako A.M. nije zaposlen na neodređeno vrijeme, S.M. je u periodu od 01.09.2015. godine do 26.08.2016. godine više puta razgovarao i razmjenjivao SMS poruke sa Bibić Safetom, sa svog telefona i telefona svoje supruge S.M. ..........pri tom tražeći da Bibić Safet izvrši dato obećanje i zaposli A. na neodređeno vrijeme ili da vrati novac, na što je Bibić Safet i dalje obećavao da će realizovati A. zaposlenje na neodređeno vrijeme, obrazlažući to do sada nije realizovano iz razloga što je novac od 11.000,00 KM dat za predizbornu kampanju političke stranke „BPS Sefer Halilović“, pa kako je dana 17.06.2016.godine Bibić Safet imenovan za člana Nadzornog odbora u KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo, isti je obećao S.M. da će mu sina zaposliti u KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo, pa je tako dana 16.08.2016. godine S.M ponovo tražio od Bibić Safeta da mu sina zaposli u KJKP Pokop d.o.o. ili negdje ili da vrati pare, koje mu je dao za zaposlenje sina, na što je Safet Bibić odgovorio „dogovoreno“, a zatim mu dana 22.08.2016. godine nakon što mu S.M. sugerisao da je najbolja opcija KJKP Pokop, Safet Bibić mu je poručio da samo čeka poziv da to ozvaniče, ali što u konačnici nije realizovano jer su Safet Bibić i Sanad Trako lišeni slobode dana 26.08.2016.godine, a novac u iznosu od 11.000,00 KM su Bibić Safet i Trako Senad zadržali za sebe, pribavivši sebi imovinsku korist u navedenom iznosu.

 

Bibić Safet, sam

 

8. U periodu od kraja jula 2016. godine do 26. avgusta 2016.godine, u Sarajevu, Bibić Safet, dugogodišnji zaposlenik u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, zaposlen na poziciji glavnog tehničara na Klinici za ORL, član Nadzornog odbora KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo, član Upravnog odbora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, član Upravnog odbora JU KS Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu i v.d. predsjednika Nadzornog odbora Terapijske zajednice Kampus Kanona Sarajevo, a koji je u predhodnom periodu obavljao i poslove predavača – asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Sarajevo, na koji način je kroz dvadesetogodišnje radno iskustvo na KCUS stekao brojna poznanstva sa doktorima, i drugim medicinskim osobljem, a u namjeri da sebi pribavi korist, svjestan zabranjenosti svog djela htio njegovo počinjenje, tako što je iskoristio svoj uticajni položaj, te nakon što je saznao da A.M. traži zaposlenje u svojoj struci, diplimirane medicinske sestre, istoj obećao da će je zaposliti, a potom joj za uslugu zaposlenja tražio novac u iznosu od 20.000,00 KM, pa je radi ostvarenja dogovora sa istom ostvario u više navrata neposredne i telefonske kontakte i to sa svog telefonskog broja ........... na njen telefonski broj ..........., i sa njenim suprugom B.M. na njegov telefonski broj ............ dogovarajući se o realizaciji njenog zapošljavanja u JU „Dom zdravlja Kantona Sarajevo“ na mjesto medicinskog laboranta, pa su A.M. i njen suprug B.M. pristali da daju novac za zaposlenje, te je dana 17.08.2016.godine, oko 13,30 na platou Centra Skenderija u Sarajevu B.M. dao traženi novac Bibić Safetu u iznosu od 20.000,00 KM, da bi potom Bibić Safet na njemu poznat način, koristeći svoj društveni i uticajni položaj posredovao kod NN, a njemu poznate službene osobe da ista učini službenu radnju i zaposli A.M., pa je ista i zaposlena u JU Dom zdravlja Ilijaš zaključivši ugovor o radu počev od 01.09.2016.godine, a novac u iznosu od 20.000,00 KM je Bibić Safet zadržao za sebe, pribavivši sebi imovinsku korist u navedenom iznosu.

 

Safet Bibić, sam 

 

9.U periodu od maja 2016. godine do 26. avgusta 2016.godine, u Sarajevu, Bibić Safet, dugogodišnji zaposlenik u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, zaposlen na poziciji glavnog tehničara na Klinici za ORL, član Nadzornog odbora KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo, član Upravnog odbora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, član Upravnog odbora JU KS Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu i v.d. predsjednika Nadzornog odbora Terapijske zajednice Kampus Kanona Sarajevo, a koji je u predhodnom periodu obavljao i poslove predavača- asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Sarajevo na koji način je kroz dvadesetogodišnje radno iskustvo na KCUS stekao brojna poznanstva sa doktorima, i drugim medicinskim osobljem na području Kantona Sarajevo, a u namjeri da sebi pribavi korist, svjestan zabranjenosti svog djela htio njegovo počinjenje, tako što je iskoristio svoj uticajni položaj, a nakon što ga je M.M., portir u JU „Dom Zdravlja“ Sarajevo, pitao da li može zaposliti S.S.K., medicinsku sestru, koja traži zaposlenje u neku od zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, a obzirom da je znao da je Bibić Safet osoba koja može zaposliti jer je i njega ranije zaposlio i da je znao da se preko njega i dalje ljudi zapošljavaju, pa mu je Bibić Safet rekao da može zaposliti S.S.K. za novac u iznosu od 15.000,00 KM, a koju informaciju je M.M. prenio S.S.K. i njenom suprugu A.K., koji su i pristali dati novac za njeno zaposlenje, da bi potom Bibić Safet dao upute M.M da S. preda prijavu u Opću bolnicu „Abdulah Nakaš“ u Sarajevu, i da mu odmah da 3.000,00 KM kao obezbjeđenje da neće odustati od njihovog dogovora, što je ista učinila i dana 23.05.2016.godine predala M. M. iznos od 3.000,00 KM, koji novac je M.M. dao Bibić Safetu, da bi potom u julu ili avgustu mjesecu 2016. godine, nakon što je Bibić Safet prenio M.M. da je potrebno da mu preda preostali iznos novca u visini od 12.000,00 KM kao i bombonjeru i parfem, što su isti i učinili i predali traženo M.M., a isti proslijedio Bibić Safetu, da bi potom Bibić Safet na njemu poznat način, posredovao kod NN, a njemu poznate službene psobe da ista učini službenu radnju i zaposli S.S.K., pa je ista zaposlena u Opću bolnicu „Abdulah Nakaš“ Sarajevo zaključivši ugovor o radu i počela sa radom od 11.08.2016.godine, a novac u iznosu od 15.000,00 KM je Bibić Safet zadržao za sebe, pribavivši sebi imovinsku korist u navedenom iznosu.

 

Safet Bibić, sam

 

10. U periodu od aprila 2016. godine do 26.08.2016.godine Bibić Safet, dugogodišnji zaposlenik u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, zaposlen na poziciji glavnog tehničara na Klinici za ORL, član Nadzornog odbora KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo, član Upravnog odbora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, član Upravnog odbora JU KS Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu i v.d. predsjednika Nadzornog odbora Terapijske zajednice Kampus Kanona Sarajevo, a koji je u predhodnom periodu obavljao i poslove predavača- asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Sarajevo, na koji način je kroz dvadesetogodišnje radno iskustvo na KCUS stekao brojna poznanstva sa doktorima, i drugim medicinskim osobljem, a u namjeri da sebi pribavi korist, svjestan zabranjenosti svog djela htio njegovo počinjenje, tako što je iskoristio svoj uticajni položaj, te nakon što je na Klinici ORL upoznao M.G. kao pacijenta i saznao da isti traži zaposlenje, istom obećao da ga može zaposliti u BH Pošti ili JP Elektroprivredi BIH, te su u više navrata u cilju realizacije njegovog zaposlenja ostvarili telefonske kontakte i to Bibić Safet sa broja telefona ............., a M.G. sa broja telefona .............., pa je M.G. na zahtjev Bibić Safeta istom dao svoj CV sa fotokopijom diploma, a koje je Bibić Safet predao u BH Poštu i JP Elektroprivreda BiH, tražeći mu za uslugu posredovanja pri zaposlenju telefonski aparat marke ........... od ....... gigabajta memorije, na šta je M.G. pristao, te dana 13.05.2016 godine kupio telefonski aparat marke ........... GB, ....... boje, koji je platio oko 1.980,00 KM, i navedeni mobilni telefon zajedno sa računom istog dana predao Bibić Safetu, a nakon čega su nastavili komunicirati u mjesecu julu i avgustu 2016.godine, sve do 22.08.2016.godine, s tim da je Bibić Safet i dalje obećavao da će ga zaposliti, ali je dana 26.08.2016.godine Safet Bibić lišen slobode, a Safet Bibić je mobilni telefon marke .......... ..........boje, u vrijednosti od 1.899,00 KM zadržao za sebe, pribavivši sebi imovinsku korist u navedenom iznosu.

 

Safet Bibić, sam

 

11. U periodu od mjeseca aprila 2015. godine do mjeseca juna 2015.godine, u Sarajevu, Bibić Safet, dugogodišnji zaposlenik u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, zaposlen na poziciji glavnog tehničara na Klinici za ORL, član Upravnog odbora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, član Upravnog odbora JU KS Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu i v.d. predsjednika Nadzornog odbora Terapijske zajednice Kampus Kanona Sarajevo, a koji je u predhodnom periodu obavljao i poslove predavača- asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Sarajevo na koji način je kroz dvadesetogodišnje radno iskustvo na KCUS stekao brojna poznanstva sa doktorima, i drugim medicinskim osobljem na području Kantona Sarajevo, a u namjeri da sebi pribavi korist, svjestan zabranjenosti svog djela htio njegovo počinjenje, tako što je iskoristio svoj uticajni položaj, pa nakon što M.P., kao student Medicinskog fakulteta u Sarajevu, četiri godine nije mogla položiti ispit iz Anatomije 2, ista je preko svog mladića A.Š. tražila osobe koje joj mogu završiti uslugu tako što će položiti taj ispit, pa je A.Š. kontaktirao svog radnog kolegu V.H. da preko badže S.G. koji je zaposlen u Kliničkom centru u Sarajevu, na Klinici za anesteziju i reanimaciju pronađe lice koje bi intervenisalo kod profesora da ista položi navedeni ispit, pa je S.G., znajući da Bibić Safet poznaje profesore Medicinskog fakulteta i da se preko njega može „završiti“ ispit, istom se obratio pitajući da li može „završiti“ polaganje ispita za M.P., pa kada je Bibić Safet rekao da može ali da ta usluga košta 5.500,00 KM a koji novac treba njemu dati, M.P. je pristala na to, te zajedno sa svojim momkom A.Š. novac u iznosu od 5.500,00KM odnijela V.H., koji je novac proslijedio S.G., a ovaj predao cjelokupnu sumu u iznosu od 5.500,00 KM Bibić Safetu, da bi potom dana 23.06.2015. godine M.P. pristupila polaganju ispita Anatomija čovjeka 2 kod profesorice A.L., a koju je Bibić Safet prethodnih dana telefonski zvao te kod iste posredovao tako što ju je molio da „pripazi“ M.P. na ispitu, da bi dana 24.06.2015. godine nakon dodatnog odgovaranja M.P. položila ispit, te joj je u indeks broj ......... upisana ocjena šest (6), a primljeni novac u iznosu od 5.500,00 KM Bibić Safet je zadržao za sebe, pribavivši sebi imovinsku korist u navedenom iznosu.

 

Fazlagić Seid, sam

 

12. Dana 15.02.2017. godine u Sarajevu, oko 19,30 sati, kao bliski prijatelj Amira Zukića i njegov lični vozač, a znajući da se protiv Amira Zukića vodi istraga za počinjenje određenih krivičnih djela, i u kojoj istrazi je zajedno sa Zukić Amirom osumnjičen i Džananović Esed koji se nalazio u pritvorskoj jedinici KPZ Sarajevo, gdje je direktor A.S., pa u dogovoru sa Zukić Amirom, a kako bi istom pomogao da ga Džananović Esed neotkrije i nenavodi kao počinioca krivičnog djela, sa svog mobilnog telefona .......... pozvao A.S., na njegov mobilni telefon broj ........., te sa istim tražio hitan sastanak, na šta je A.S. pristao, pa je Seid Fazlagić po njega došao službenim vozilom ...... boje, marke Toyota, registarskih oznaka ........, a koje vozilo koristi Gneralni sekretar političke partije SDA Amir Zukića, pa nakon što je A.S. sjeo u vozilo, Seid Fazlagić se vozilom uputio prema naselju Grbavica, da bi dolaskom u ulicu Zagrebačka, u blizini poslovnice Raiffaisen banke stao, a u vozilo je ušao Zukić Amir i sjeo na zadnje sjedište, da bi tokom vožnje Amir Zukić rekao A.S. „da zna da Esed Džananović sutra ima da da neku izjavu i da mu prenese da ne potpisuje to nešto što će mu ujutro biti ponuđeno, neki sporazum“, pa nakon što je Amir Zukić izašao iz vozila, Fazlagić Seid je rekao A.S. da će ga tokom sutrašnjeg dana kontaktirati da provjeri da li je prenio poruku Džananović Esedu, pa ga je u tom cilju narednog dana tj. 16.02.2017. godine, kao i 17.02.2017.godine pozivao više puta na njegov mobilni broj telefona.

 

Zukić Amir, sam

 

13. Dana 17.02.2017. godine, oko 22,30 sati, u PMV marke “Toyota”, registarskih oznaka ........, vlasništvo “..........” d.d. Sarajevo, a koje koristi Zukić Amir, kao generalni sekretar političke partije SDA, u pretincu ispod suvozačevog sjedišta, protivno odredbi člana 8. stav (1) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo, bez odobrenja nadležnog organa, držao municiju, i to: 2 (dvije) kutije, od kojih se unutar svake nalazi po 50 (pedeset) komada bojevih pištoljskih metaka kalibra ......... mm, oznake proizvođača: ..........., ukupno 100 (stotinu) komada, a koja municija se koristi za vatrena oružja tipa pištolja i automata, u istom kalibru, te dana 18.02.2017. godine, oko 04,10 sati u Sarajevu, u ulici ............, općina Centar, u porodičnoj kući, u regalu dnevne sobe, također protivno odredbi člana 8. stav (1) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo, bez odobrenja nadležnog organa držao vatreno oružje i municiju, i to: jedan pištolj marke “.......... ”, kalibra ......... mm, fabričkog broja.........., sa jednim pripadajućim okvirom i 8 (osam) komada bojevih metaka, kalibra .............. mm.Komentari - Ukupno 0

NAPOMENA - Portal Depo.ba zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznešena u komentarima nisu stavovi redakcije web portala Depo.ba!