završena konferencija u sarajevu

Usvojene preporuke i hitne mjere za spas BHRT-a i javnog servisa u BiH

Ekran14.06.17, 14:41h

Usvojene preporuke i hitne mjere za spas BHRT-a i javnog servisa u BiH
Tekst preporuka, koji će do ponedjeljka još biti dorađen, nakon čega će postati zvanični dokument kojim će se tražiti spas za javne servise, bez kojih neće postojati ni evropski put BiH, BHRT prenosi u cijelosti

 

Na danas završenoj konferenciji “Nacionalni javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine” usvojene su preporuke za spas BHRT-a ali i kompletnog sistema javnog emitiranja u BiH. Svi nivoi vlasti označeni su kao nositelji određenih aktivnosti.

 

Tekst preporuka, koji će do ponedjeljka još biti dorađen, nakon čega će postati zvanični dokument kojim će se tražiti spas za javne servise, bez kojih neće postojati ni evropski put BiH, BHRT prenosi u cijelosti.

 

NACRT PREPORUKA

 

Izazovi i prijetnje

 

1. Profesionalan, nezavistan i vjerodostojan javni servis neophodan je za demokraciju i procese izgradnje nacionalnog identiteta i socijalne kohezije. Također, on je protivotrov širenju dezinformacija i propagande koji su stvorili uvjete za rat u 90-im godinama prošlog stoljeća.

 

2. Međunarodna zajednica konstantno upozorava da je potpuno neprihvatljivo dopuštanje kolapsa javnog servisa.

 

3. Neuspjeh u rješavanju krize javnog servisa dovest će do zatvaranja BHRT-a što će narušiti imidž BiH na međunarodnoj sceni, predstavljajući je kao zemlju koja ne uspijeva u demokratiji i ozbiljno je ugroziti pregovore BiH sa Evropskom unijom i, ne manje bitno, što bi moglo dovesti do isključenja BHRT-a iz članstva EBU-a.

 

4. Gubitak važnog aktera za demokratizaciju društva ozbiljno će ugroziti procese konsolidacije u državi i medijski pluralizam, te će doprinijeti dubljim podjelama po etničkim linijama. Nadalje, omogućit će veći uticaj lokalnih političara na javni medijski servis. Otvorit će vrata za promociju uskih političkih interesa i ekstremnih agendi, te može dovesti do propagande, širenja govora mržnje, netolerancije i čak poticanja na nasilje.

 

5. Odgovorno i proaktivno političko rukovodstvo je neophodno da bi bili riješeni strukturalni problemi za funkcioniranje javnog servisa i stvoreni finansijski uvjeti za samoodrživ i politički nezavistan Sistem javnog emitiranja u BiH.

 

6. Postoji potpuno razumijevanje svih relevantnih strana, uključujući političare, da javni servis na nivou države mora biti sačuvan i da hitno moraju biti preduzete mjere u tom pravcu.

 

HITNE MJERE

 

7. Usvojene preporuke ove Konferencije će biti predstavljene parlamentima i vladama, a prvo će to biti urađeno na sljedećem zasjedanju Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koja će biti održana 5. jula 2017. godine.

 

Hitne mjere koje treba preduzeti Parlamentarna skupština

 

8. Usvojiti amandmane na zakone o javnom emitiranju koji će osigurati stabilno i adekvatno finansiranje javnih servisa, stvoriti zajedničku službu sva tri javna emitera za prikupljanje RTV takse, osigurati prikupljanje RTV takse preko računa za električnu energiju.

 

9. Tražiti od Vijeća ministara da po hitnom postupku izdvoji finansijsku pomoć kako bi bila pokrivena dugovanja BHRT-a.

Hitne mjere koje treba preduzeti Parlament Federacije BiH

 

10. Usvojiti amandmane na Zakon o izvršnom postupku FBiH kako bi bila osigurana naplata RTV takse.

 

Hitne mjere koje treba preduzeti Vijeće ministara BiH

 

11. Izdvojiti hitnu finansijsku pomoć BHRT-u, kako bi nastavio sa emitiranjem. Međunarodni donatori, banke i agencije za razvoj koje mogu pomoći u prevazilaženju problema dugovanja također trebaju da budu uključeni. Vijeće ministara trebalo bi da bude garant otplatnom planu BHRT-a prema EBU i time bi bile okončane sankcije EBU pod kojima je BHRT, što bi BHRT-u ponovo omogućilo korištenje EBU usluga.

 

DUGOROČNE MJERE

 

12. Otvoren dijalog svih zainteresiranih strana, posebno treba uključiti u ovaj proces i javnost.

 

13. Zakoni moraju biti harmonizirani i obavezivati sve aktere da u potpunosti poštuju vladavinu zakona i da te zakone provedu. Zakon na nivou države ne smije biti derogiran na niži nivo, na nivo entiteta. Odgovarajući sistem sankcija trebalo bi da osigura primjenu zakona.

 

VIJEĆE MINISTARA BIH

 

14. Treba usvojiti program reforme Javnog radiotelevizijskog sistema BiH.

 

15. Vijeće ministara treba uspostaviti “Task force” za provedbu tih reformi i Radnu grupu za pripremu amandmana i harmoniziranje zakona o javnim servisima zajedno sa predstavnicima međunarodne zajednice.

 

CIVILNO DRUŠTVO

 

16. Civilno društvo trebalo bi da nastavi da mobilizira građane i vrši pritisak na bh. vlasti kako bi bilo osigurano adekvatno finansiranje i atmosfera za normalan rad javnog servisa. Ukoliko država ne preduzeme gore opisane mjere, civilno društvo će pokrenuti predmet pred Evropskim sudom za ljudska prava zbog kršenja člana 10 Evropske konvencije za ljudska prava.

 

JAVNI RTV SERVISI

 

17. JavNi RTV servisi trebaju preduzeti neophodne reforme da osiguraju nezavisnost, da optimiziraju resurse, da izgrade efikasan i profesionalan sistem organiziran za digitalnu produkciju, upotrebu različitih platformi i socijalnih medija, koji služe interesima javnosti i svim narodima i grupama društva, čime osiguravaju transparentnost i odgovaraju građanima.

 

18. Sva tri javna servisa trebaju nastaviti dijalog i stvoriti zajedničkog mrežnog operatera.

 

MEĐUNARODNA ZAJEDNICA

 

19. Međunarodna zajednica je spremna da posreduje u dijalogu o javnim servisima svih zainteresiranih strana i pruži odgovarajuću ekspertizu, potrebna iskustva i najbolje prakse.

 

20. Evropski parlament će nastaviti odlučno zahtijevati od države BiH da osigura finansiranje za javni servis i odgovarajući zakonodavni i institucionalni okvir za javni servis i nastavit će diskutirati o javnom servisu Bosne i Hercegovine sa Evropskom komisijom.

 

21. Međunarodna zajednica će predložiti Evropskoj komisiji da uključi posebno poglavlje o medijima, s posebnim osvrtom na javne servise u BiH, koji će ojačati mehanizme za primjenu evropskih standarda u ovoj važnoj oblasti za demokratizaciju i konsolidaciju društvenih procesa.

 

22. Evropska komisija i Evropski parlament će nastaviti pratiti razvoj u oblasti javnog emitiranja i poštivanja vladavine prava.

 

23. EBU će ponuditi “peer to peer” s namjerom da pomogne kompletnoj reorganizaciji i reformi RTV servisa u skladu sa novim izazovima, zahtjevima i razvojem tehnologija.

 

O čemu je još danas bilo riječ na ovoj konferenciji detaljnije doznajte OVDJE

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/mr)


DEPO
KOMENTARI